By- og stedsutvikling

Størrelsen til dagens kommune gir viktige muligheter og fordeler gjennom større fagmiljøer, faglig bredde og nødvendig spisskompetanse. For driftsapparatet ute i kommunen, er det også meldt at ulempene ved det større og mer byråkratiske systemet er tydelige.

  • Relevant fagmiljø gir mulighet for å spesialisere seg på ulike oppgaver, og ha utviklingskraft. På noen områder som byggesak, kan stort volum gi mulighet for å øke effektiviteten over tid. En deling vil splitte opp disse fagmiljøene.
  • På ulike spesialoppgaver med lite volum som f.eks. geodata og landbruk vil interkommunalt samarbeid være ønskelig eller nødvendig etter en deling.
  • Kravene til planfaglig kompetanse i kommunene blir sterkere over tid, med stadig flere og mer omfattende planer, større krav til konsekvensutredninger av planene, og til kunnskapsgrunnlaget for planarbeidet.
  • Klima- og naturkrisen krever omstillinger som vil merkes, og en ny kurs for utbyggingsmønster og arealbruk. Målrettet, solid faglig arbeid over tid er helt nødvendig for å få til omstilling, og nå nasjonale og regionale målsettinger.
  • Dagens kommune arbeider systematisk og godt med håndtering av klimagassutslipp, klimatilpasning, utbyggingsmønster og naturinngrep. Dette bidrar til å legge grunnlaget for samfunnsendring på avgjørende viktige områder, gjennom at regionsenterkommunen går foran og utvikler løsninger. En deling vil svekke grunnlaget for dette arbeidet, og de mindre kommunene vil ha mindre muligheter til å løfte dette arbeidet hver for seg.
  • En deling vil kunne bremse dette arbeidet. Det er så langt ikke vanlig at kommuner på størrelse med Søgne og Songdalen har klart å ta tak i disse utfordringene i samme grad som storkommunen. Særlig for Songdalen vil kommunestørrelsen være en faktor som gjør det vanskelig å sikre relevante og velkvalifiserte fagmiljøer innen arealplanlegging, klima- og natur, bærekraft og teknisk sektor.
  • Det har vært overgangsproblemer i sammenslåingen. Pandemien har bremset arbeidet med å innføre nye rutiner og utvikle felles kultur.
  • Simuleringene av vann- og avløpsgebyr er laget for å vise hvordan en deling av kommunen isolert sett vil påvirke gebyrene, hvis alle andre forhold holdes uendret. Hensikten er ikke å forutsi nøyaktig beløp for hva gebyrene i de nye kommune vil bli hvis en deling gjennomføres, men å få kunnskap om hvordan en deling vil virke.
  • Hovedkonklusjonen er at en deling av kommunen vil gi klare økninger i vann- og avløpsgebyrene i Søgne og Songdalen, mens gebyrene i Kristiansand påvirkes relativt lite. De fleste signalene på området tyder på at (i) kostnadene på feltet vil fortsette å øke i alle kommuner, og at (ii) det er klare stordriftsfordeler i sektoren. Det lønner seg kort sagt å være mange til å dele på store investeringer.
Les mer
Kapittel 4 - Konsekvensene av en deling for kommunen som tjenesteyter og myndighetsutøver icon

Innledning

By- og stedsutvikling er det som ofte kalles teknisk sektor, og består av 5 kommunalsjefområder (Ingeniørvesen, Parkvesen, Plan og bygg, Eiendom, og Klima og arealutvikling) og to stabsområder (Utbygging og Prosjekt). By- og stedsutvikling har i dag ca. 720 faste ansatte fordelt på 650 årsverk og har ansvar for bolig-, areal- og transportplanlegging, klima og miljø, eiendomsutvikling, boligpolitikk, bygge- og anleggsprosjekter, plan og byggesaker, geodata og eiendomsdata, landbruk, friluftsliv, park- og skjærgårdsforvaltning, småbåthavner, vann og avløp, vei, parkering, drift og vedlikehold av kommunale formålsbygg og boliger.

Direktørens staber skal sikre plan, styring, koordinering og samhandling på tvers av de fem kommunalsjefsområdene i by- og stedsutvikling, samt yte faglig bistand.

Les mer i rapporten

Ingeniørvesen

Ingeniørvesenet har ansvar for kommunens infrastruktur, som vei, vann, avløp og parkering, i tillegg til kommunens dammer. Ingeniørvesenet utfører en god del av drift- og vedlikeholdsarbeid i egenregi, samt bygger en del ledningsanlegg for vann og avløp også med egne fagfolk. Kommunen har ansvar for ca. 1 800 km rørledninger, ca. 600 km kommunale veier og gang-/sykkelveier, over 20.000 veilys, over 25 dammer, seks parkeringshus og totalt 5 200 parkeringsplasser.

Les mer i rapporten

Vann og avløp

Kort om avløpsregelverket

I Norge stiller forurensningsforskriften nasjonale krav til rensing av avløpsvann, kontroll med utslipp, og drift av avløpsnett og renseanlegg. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å følge EUs avløpsdirektiv, og dette er gjort ved at EU-reglene er tatt inn i forurensningsforskriften. Norske utslippsdata rapporteres til EU. ESA, som er EFTAs kontrollorgan, kan sjekke om Norge etterlever regelverket.

Les mer i rapporten

Parkvesen med landbruk

Parkvesenet har ansvar for forvaltning og drift av friområder, parker, byrom, lek, miljøbyprosjekter, gravplassdrift og naturforvaltning. Parkvesenet utfører også vedlikehold av uteområdene rundt formålsbygg, rabatter for Ingeniørvesenet, og lekeplasskontroll for skole og barnehager.

Les mer i rapporten

Plan og bygg

Dette området har i hovedsak ansvar for byggesaker og reguleringsplaner. Plan og bygg har 76 ansatte fordelt på tre enheter. Kommunalsjefområdet forvalter flere lovverk, men mesteparten av sakene blir behandlet etter plan og bygningsloven, matrikkelova og eiendomsskattelova. Kommunalsjefområdet omfatter også geodata, eiendomsdanning og forvaltningsansvar for kommunens kart- og planarkiv. Kommunalsjefområdet innstiller sine saker til by- og stedsutviklingsutvalget, som har vedtaksmyndighet i byggesaker og innstillingsmyndighet for bystyret i plansaker.

Les mer i rapporten

Eiendom

Beskrivelsen av dette området er direkte hentet fra kommunens økonomiplan 2023-2026, med bare minimal redigering fra vår side. Statforvalterens kommentarer gis i slutten av delkapitlet.

Les mer i rapporten

Klima og arealutvikling

Klima og arealutvikling har et overordnet ansvar for kommunens fysiske utvikling, og er kommunens kompetansesenter for by, areal- og eiendomsutvikling, klima, miljø og transport. Kommunalsjefområdet jobber strategisk og områdeovergripende i et langsiktig perspektiv, ofte i nettverk og med eksterne samarbeidspartnere.

Les mer i rapporten

Omsorgssentre

By- og stedsutvikling omfatter flere og viktige deler av kommunens virksomhet. Her foregår en omfattende tjenesteproduksjon, men også viktig myndighetsutøvelse. Det er mange gode eksempler i sektoren på at størrelsen til dagens kommune gir viktige muligheter og fordeler gjennom større fagmiljøer, faglig bredde og nødvendig spisskompetanse. Dette gjelder i stor grad sentrale staber og fagmiljø som er stedsuavhengige, og arbeider for hele kommunen. For driftsapparatet ute i kommunen, som til dels er stedsavhengig, er det også meldt at ulempene ved det større og mer byråkratiske systemet er tydelige.

Les mer i rapporten

17.01.2023

17.01.2023