Gjennomføring av en eventuell deling

Arbeidet med å gjennomføre en deling av Kristiansand kommune og opprette to eller tre nye kommuner vil være et meget stort, komplekst og kostbart prosjekt. En ny omstilling i denne størrelsen så snart etter sammenslåingen, med koronapandemien, vil være svært krevende for organisasjonen og de ansatte.

  • Det foreligger ikke beregninger av de tallfestede kostnadene ved en deling av Kristiansand kommune. Ålesund kommune har søkt departementet om 237 mill. kr til dekning av direkte kostnader ved sin deling. Med en lik kostnad pr innbygger tilsvarer dette et beløp på 403 mill. kr for Kristiansand. Statsforvalteren antar som et første svært grovt og usikkert anslag at deling av Kristiansand kan ha en kostnad i området 250 – 400 mill. kr.
  • Deling krever mye menneskelige ressurser, og vil gå ut over kommunens drift
  • Arbeidsbelastningen for ansatte har vært stor over tid, og en deling vil gi ytterligere belastning og kan påvirke deres helse negativt. Dette gjelder ikke minst for ledere og andre nøkkelpersoner i endringsprosessene.
  • En deling vil utløse særlig omfattende og ressurskrevende arbeid innen dokumentforvaltning og arkiv, og innen IKT og et stort antall fagsystemer.
  • Det er risiko for at kommunens kritiske tjenesteleveranser blir berørt, og at en i delingsprosessen ikke har ressurser til å videreutvikle digitale løsninger og være innovativ og fremtidsrettet.
  • Det er risiko for å miste ansatte som har erfaring og spesialisert kompetanse på IKT og digitalisering. Også det arkivfaglige miljøet vil reduseres ved en deling. Fordelen ved større fagmiljø er mulighet for større bredde i kompetanse, samt redusert sårbarhet ved fravær. Fagmiljøet vil være mindre i nye Søgne kommune og nye Songdalen kommune. Dette kan eventuelt avhjelpes gjennom interkommunalt samarbeid og kjøp av tjenester
  • Dersom det blir fattet et endelig vedtak om deling i løpet av 2023 eller våren 2024, er det ut fra rammebetingelsene to aktuelle tidspunkt for iverksetting: Enten 1/1- 2026, etter ekstraordinært kommunestyrevalg sammen med stortingsvalget i september 2025, eller 1/1-2028 etter ordinært kommunevalg i 2027.
  • Statsforvalterens vurdering er at delingen eventuelt bør tre i kraft 1/1-2026.
  • Se egen oppsummering av tema arbeidsrett i kapittel 3.6.
Les mer
Kapittel 3 - Gjennomføring av en eventuell deling icon

Mulig prosess og tidsplan

I dette kapitlet vil vi drøfte noen av de større oppgavene som må løses dersom man skal dele kommunen, og kostnadene ved å gjennomføre delingen.

Videre prosess og framdriftsplan for behandlingen av innbyggerinitiativet etter at Statsforvalteren har lagt fram sin konsekvensutredning, er ikke endelig avklart. Videre prosess er opp til kommunen og departementet.

Inndelingsloven er en prosess-lov for både store og små endringer i kommune- og fylkesgrenser. Loven er åpen og laget for å passe til mange ulike situasjoner. Det er lite konkret å finne i loven eller tilhørende rundskriv som går direkte på en slik deling som vi utreder for Kristiansand. Det pågår nå fire frivillige delingsprosesser; tre fylkeskommuner og Ålesund kommune skal deles med iverksetting 1/1-2024. Flere spørsmål om hvordan inndelingslovens bestemmelser kan anvendes på kommunedeling blir etter hvert avklart i disse prosessene. Det er grunn til å tro at prosessen i Ålesund vil danne mønster for arbeidet i Kristiansand, dersom en deling blir vedtatt også her.

Les mer i rapporten

IKT-systemet og digitale tjenester

Målet med bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i offentlig sektor er forenkling og effektivisering, fremme innovasjon og verdiskapning i næringslivet, og sikre en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling1. Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019-2025 fremhever arbeidet med å skape mer sammenhengende tjenester og nasjonale fellesløsninger i et «økosystem» for digital samhandling og tjenesteproduksjon.

Les mer i rapporten

Dokumentforvaltning og arkiv

Dokumentforvaltning og arkiv reguleres av arkivloven, arkivforskriften og Riksantikvarens forskrift. I tillegg er det flere andre lover, forskrifter og instrukser som får følger for arkivdanningen og bruken av arkiv. Det gjelder blant annet forvaltningsloven, offentlighetsloven, personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, sikkerhetsloven og beskyttelsesinstruksen, åndsverkloven, helselovgivning og eForvaltningsforskriften. Ved en eventuell deling er arkivansvar og eierskap til dagens kommunes arkiver et vesentlig område.

Les mer i rapporten

Ansattes arbeidsmiljø

Bekymringer for de arbeidsmessige konsekvensene kom til uttrykt tidlig i prosessen om beslutningen om deling av Kristiansand kommune, og har vært en gjennomgående bekymring fra kommunens side. Hovedtillitsvalgt og hovedverneombud tok dette opp i møte med statsråden i juni, hovedutvalget for arbeidsmiljø i Kristiansand kommune har behandlet spørsmålet, og kommunen har henvendt seg til Statsforvalteren for å sikre at dette spørsmålet blir behandlet i kunnskapsgrunnlaget. Det har også vært eget møte mellom kommunen og Statsforvalteren der arbeidsmessig konsekvenser var eget tema. Det er gjennomgående fra intervjuer med direktører og deres ledergrupper, hovedtillitsvalgte og verneombud at spørsmålet om en eventuell deling på ny har skapt økt usikkerhet blant ansatte og påvirket det psykososiale arbeidsmiljøet. Det meldes om stor bekymring og at ansatte er usikre på arbeidsforholdene sine.

Les mer i rapporten

Arbeidsrett

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse (kap. 16) vil komme til anvendelse på en eventuell deling av Kristiansand kommune. Dette vil bli regulert i forskrift fastsatt av Kommunal- og distriktsdepartementet. Bestemmelsene vil anvendes så langt de passer.

Kristiansand kommune vil ha et overordnet ansvar for å planlegge og tilrettelegge en prosess med overføring av ansatte, ansettelse av kommunedirektør og annet nøkkelpersonell frem til de nye kommunestyrene er konstituert. Dette vil bli regulert i overnevnte forskrift.

De ansatte skal sikres informasjon og representasjon i prosessen i henhold til arbeidsmiljøloven og arbeidslivets spilleregler for øvrig.

Les mer i rapporten

Tallfestede engangskostnader

I dette kapitlet 3.6 ser vi på den tallfestede delen av de direkte kostnadene av selve delingsarbeidet internt i kommunen. I tillegg til dette vil det være andre direkte og indirekte virkninger for kommunen selv, gjennom omprioriteringer, ulemper og tap som er forårsaket av delingen, men som ikke tallfestes. Virkninger for utøvelsen av rollen som regional motor mm. for samfunnsutviklingen i regionen og hele Agder er diskutert i kapittel 5.

Les mer i rapporten

17.01.2023

17.01.2023