Helse og mestring

 • Det blir svært krevende å løse helse- og omsorgsbehovene i fremtiden med økende antall eldre med komplekse, behandlingstrengende tilstander. Dette krever et mye bredere spekter av løsninger. Både forebyggende arbeid og hjemmesykepleie må prioriteres. Sykehjemmenes viktigste funksjon blir å yte til dels avansert medisinsk hjelp når egenomsorgen ikke strekker til, og/eller tilstanden blir for krevende å ivareta på en forsvarlig måte i eget hjem. Fleksibiliteten i forhold til å løse disse utfordringene vil være større i større kommuner.
 • Store og vanlige tjenester gis i stor grad nær der brukere bor, og vil kunne fortsette med små endringer etter en deling av kommunen. For mer spesialiserte og krevende tjenester basert på individuelle behov vil en deling ha større konsekvenser. Det er risiko for at en ny Søgne kommune og en ny Songdalen kommune vil få utfordringer med å etablere tilstrekkelig grad av tilpassede tilbud på alle områder.
 • Utfordringen med å rekruttere nødvendig kompetanse i helse- og omsorgssektorene er tydelig allerede i dag. Mindre fagmiljø kan føre til ytterligere utfordringer med å rekruttere og dekke behovet for fagkompetanse.
 • Det vil ikke være mulig å gå tilbake til tidligere ordning for legevakt i Søgne- Songdalen. Dette av hensyn til nye krav til kompetanse i legevakt og samlet arbeidsbelastning for fastlegene.
 • Fagmiljøet for kommuneoverlegene vil bli svekket ved en deling. Mest utfordrende blir dette for nye Søgne og nye Songdalen kommuner. Mange lovpålagte roller for kommuneoverlegen er krevende å ivareta med færre ressurser til funksjonen.
 • Tydelig skille mellom myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon legger til rette for å ivareta rettssikkerhet og sikre likebehandling i hele kommunen.
 • En kommunedeling kan gi muligheter for å reetablere tidligere smådriftsfordeler, samtidig som utfordringene og rammebetingelsene vil ha endret seg i mellomtiden. Det er sannsynlig at noen av de opplevde problemene med dagens storkommune skyldes eller forverres av overgangsproblemer med en ikke fullført omstilling, og en pandemi som har belastet sektoren sterkt.
 • En delingsprosess vil bremse pågående omstillingsarbeid i Kristiansand kommune med å iverksette endringer og utvikle egen organisasjon til å kunne håndtere sine oppgaver framover.
 • Funksjonelle NAV-kontor vil kunne opprettes i hver kommune etter en deling, selv om de mindre kommunene vil ha mindre faglig bredde og robusthet enn dagens løsning.
Les mer
Kapittel 4 - Konsekvensene av en deling for kommunen som tjenesteyter og myndighetsutøver icon

Innledning

Som beskrevet i kapittel 3 er Kristiansand kommunes organisasjon bygd opp med tre sentrale stabsområder og fire store tjeneste- og vedtaksproduserende virksomhetsområder. Her i kapittel 4 vil vi gå gjennom hvert av de fire områdene, med fokus på hvordan kommunen i dag produserer tjenester og utfører myndighetsoppgavene på hvert felt. Kommunens virksomhet er meget omfattende, og på de fleste områder gir vi bare en kortfattet oversikt, mens vi går grundigere inn på noen utvalgte eksempler. Dette kan være områder som har fått mye oppmerksomhet, eller som vi mener er nyttige og illustrerende i seg selv for å belyse effekter av en mulig deling.

Dette området har ansvaret for å utvikle og levere tjenester til alle innbyggere innenfor helse-, omsorg – og sosialfeltet. Området har et netto driftsbudsjett på 2,9 mrd. kr, og totalt i overkant av 2.700 faste årsverk, fordelt på vel 4.200 fast ansatte. Helse og mestring er igjen inndelt i 6 områder med hver sin kommunalsjef Forvaltning og koordinering, Livsmestring, NAV, Helsefremming og inkludering, Hjemmetjenester og rehabilitering og Omsorgssenter, og i tillegg helse- og mestringsdirektørens stab.

Som det går fram av den korte presentasjonen av overordnet utfordringsbilde for norsk kommuneøkonomi i kapittel 2.7.4, skaper endringene i befolkningssammensetningen med økende antall eldre en ny og direkte utfordring for helse- og omsorgssektoren. Statsforvalteren har bl.a. gjennom kvalitetsreformen «Leve hele livet» de siste årene hatt dialog med alle våre kommuner om dette. Dagens situasjon er ikke at vi står overfor en «eldrebølge», som man kan gjøre unna og være ferdig med. Det er en «bakke» som varer og ikke går over. Vi lever lenger og er friskere til en høyere alder enn før, men antall år med sykdom og omsorgsbehov på slutten av livet synes å være det samme. Behovet for sykehjemsplasser med dagens ordninger øker derfor så mye fram mot 2040, at antall nødvendige plasser gitt dagens norm blir utfordrende å realisere. Mangel på personell ser ut til å kunne bli en minst like begrensende faktor som kostnadene. Beskrivelsen i kommunens økonomiplan om at hovedutfordringen er å tilpasse driften til økonomiske rammer, og at det er utfordringer med å rekruttere og beholde personell, viser at denne utfordringen allerede nå er her for fullt. Dette gjelder alle landets kommuner.

Helse – og mestringsdirektørens stab skal gi støtte til direktørfunksjonens hovedansvarsområder som omfatter samhandling med politisk nivå, ekstern samhandling, strategi, plan og utvikling, samt virksomhetsstyring og driftsstøtte. Staben skal betjene og støtte alle nivå i helse og mestring på prioriterte områder, og har ansvar for felles prosjekt, satsinger og tiltak innenfor hele området.

Les mer i rapporten

Forvaltning og koordinering

Dette kommunalsjefområdet er den enheten som fatter vedtak om tildeling av bolig og tjenester til innbyggere med behov. Kommunalsjefområdet har i tillegg en del tiltak rettet mot tidlig innsats og forebygging, som kreftkoordinator, hukommelsesteam og helseveiledning for seniorer.

Les mer i rapporten

Livsmestring

Kommunalsjefområdet Livsmestring har ansvar for store deler av kommunens tjenestetilbud innen psykisk helse, rus og habilitering. Livsmestring har omkring 1480 fast ansatte fordelt på ni enheter. Det gis råd og veiledning, individuelle oppfølgingstjenester, gruppebaserte tilbud i form av kurs, fritidstilbud, aktivitetstilbud, arbeidstilbud og praktisk bistand og oppfølging i forbindelse med bosituasjon.

Les mer i rapporten

Helsefremming og inkludering

Kommunalsjefsområdet betjener hele kommunen på flere områder, eksempelvis miljørettet helsevern, legetjenester, smittevern og tolketjenester. Kommunalsjefområdet har tre enheter.

Les mer i rapporten

Kommuneoverlegen og samfunnsmedisin

Kommunalsjefsområdet betjener hele kommunen på flere områder, eksempelvis miljørettet helsevern, legetjenester, smittevern og tolketjenester. Kommunalsjefområdet har tre enheter.

Funksjonen som kommuneoverlege er en sentral og viktig tjeneste i kommunens arbeid innen flere fagområder. Kommuneoverlegens oppgaver fremgår av helse- og

omsorgstjenesteloven. Kommuneoverlegens oppgaver fordeler seg hovedsakelig på tre hovedområder:

 • medisinskfaglig rådgiver for hele kommunen
 • miljørettet helsevern
 • smittevern og helseberedskap

Les mer i rapporten

Hjemmetjenester og rehabilitering

Kommunalsjefområdet har ansvar for hjemmetjenester, samt flere tilgrensende tjenester inkludert legevakt og akuttmedisinske tjenester som samlet sett understøtter tjenester som gir innbyggerne mulighet for å bo trygt i eget hjem lengst mulig. Kommunalsjefområdet har omkring 1 100 fast ansatte med aktiv stillingsprosent, fordelt på seks underliggende enheter.

Les mer i rapporten

Legevakt

Kommunen har ansvar for å tilby hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner. Kommunen må sørge for at alle som oppholder seg i kommunen og har behov for nødvendig helsehjelp får tilbud om blant annet legevakt, heldøgns medisinsk akuttberedskap, medisinsk nødmeldetjeneste, samt psykososial beredskap og oppfølging.

Les mer i rapporten

Omsorgssentre

Kommunalsjefområdet består av syv enheter som omfatter 15 omsorgssentre med heldøgns omsorgstilbud og en enhet bestående av Omsorgssenter servicetjenester. Totalt antall plasser i omsorgssentrene er 829, hvorav 207 er omsorgsboliger. Alle omsorgssentre har heldøgns omsorgsplasser i form av sykehjemsplasser. Seks av omsorgssentrene har tilhørende omsorgsboliger. Det er to typer omsorgsboliger, selvstendige leiligheter og bokollektiv. Omsorgsboligene er lokalisert i omsorgssentrene Strømmehaven, Randesund, Presteheia, Grimtunet, Ternevig, Songdalstunet og Kleplandstunet.

Les mer i rapporten

NAV

NAV Kristiansand er organisert i Helse og Mestring. NAV-leder er kommunalsjef med ansvar for kommunens tjenester etter lov om sosiale tjenester. NAV kontoret er delt i to seksjoner. Markedsarbeid og publikumsmottak er organisert i en seksjon, mens den andre seksjonen har ansvar for brukerrettet oppfølgingsarbeid.

Les mer i rapporten

17.01.2023

17.01.2023