Oppsummering

En deling av Kristiansand med avvikling av dagens kommune og opprettelse av to eller tre nye kommuner vil være et meget stort, komplekst og kostbart prosjekt. En ny omstilling i denne størrelsen så snart etter sammenslåingen, med koronapandemien og den belastningen og slitasjen denne førte med seg, vil være svært krevende for organisasjonen og de ansatte. Det er risiko for at kommunens kritiske tjenesteleveranser blir berørt.

  • Ut fra rammebetingelsene er de to aktuelle tidspunktene for iverksetting av en eventuell deling enten 1. januar 2026, eller 1. januar 2028. Statsforvalterens vurdering er at delingen eventuelt bør tre i kraft 1. januar 2026.
  • Et første, svært grovt og usikkert anslag basert på søknaden om kostnadsdekning fra Ålesund kommune, er at de direkte tallfestede kostnadene for deling av Kristiansand til to eller tre nye kommuner kan være i området 250 – 400 mill. kr.
  • Et vedtak om deling vil medføre at kommunens organisasjon blir innadvendt i delingsperioden, og i mindre grad i stand til å være en aktiv pådriver som regional utviklingsaktør. Dette kan få langsiktige konsekvenser for hele regionen. Tidsvinduet for vesentlige avgjørelser i det grønne skiftet er nå.
  • En ny Søgne og en ny Songdalen kommune vil ha økonomiske forutsetninger for å være egne kommuner. De nye kommunenes viktigste utfordringer vil være knyttet til å levere tjenester og ha kompetanse over et bredt spekter av økende behov, og til å takle uforutsette hendelser, mer enn kommuneøkonomien i seg selv.
  • De nye kommunene som opprettes etter seks år som sammenslått, vil møte en annen virkelighet med andre vilkår enn de hadde ved sammenslåingen. Utfordringsbildet vi står overfor som samfunn utfordrer kommunal sektor og skaper et akutt behov for omstilling av måten vi utvikler samfunnet og produserer tjenester på.
  • Det vil ikke være mulig å reetablere egen legevakt for Søgne og Songdalen etter gammel modell. Hjemmetjeneste og sykehjem vil møte store kapasitetsutfordringer framover, og måten disse tjenestene leveres på vil måtte endres betydelig. Tilgang på kvalifisert personale vil være en hovedutfordring.
  • En deling av kommunen vil medføre at vann- og avløpsgebyrene øker tydelig i Søgne Songdalen.
Les mer
Kapittel 8 - Oppsummering icon

Bakgrunn, mandat og kilder

Stortinget vedtok i 2017 å slå sammen flere fylker og kommuner i Norge til nye større enheter. Vedtaket om å slå sammen kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand til en ny kommune med ikrafttredelse 1. januar 2020, var en del av denne beslutningen. Det var ikke lokal enighet om sammenslåingen. Etter Stortingsvalget 2021 åpnet regjeringen Støre for at tvangssammenslåtte kommuner og fylker kunne deles opp igjen, dersom de ønsket det. Kommunal og moderniseringsdepartementet informerte i eget brev av november 2021 om saksgangen til de aktuelle kommunene. Kristiansand var en av disse kommunene. Bystyret i Kristiansand vedtok 1. desember 2021 å ikke igangsette prosess for mulig deling av Kristiansand kommune.

Les mer i rapporten

Omstillingsperioden

Arbeidet med å gjennomføre en deling av Kristiansand kommune og opprette to eller tre nye kommuner vil være et meget stort, komplekst og kostbart prosjekt. En ny omstilling i denne størrelsen så snart etter sammenslåingen, med koronapandemien og den belastningen og slitasjen denne førte med seg, vil være svært krevende for organisasjonen og de ansatte.

Les mer i rapporten

Langsiktige konsekvenser

Mange av de langsiktige konsekvensene vi skal beskrive, vil bli påvirket av framtidige utviklingstrekk og hendelser, og av politiske prioriteringer og valg i både kommunene og i Regjering og Storting. Vi har derfor vektlagt å illustrere handlingsrommet i de nye kommunene innenfor de langsiktige styringssignaler og perspektiver som foreligger. Det understrekes at den generelle usikkerheten om framtida i dag kanskje er større enn noen gang.

Les mer i rapporten

Økonomien i nye kommuner etter deling

Framstillingen i kapittel 7 har som mål å beskrive de to eller tre nye kommunenes økonomi etter at en deling er gjennomført. Vi ser da på de nye kommunene som virksomheter, og hvilken «bedriftsøkonomi» de vil få, med dagens ordninger og dagens inntektssystem for kommunene. De direkte tallfestede kostnadene ved å gjennomføre delingen som omtales i kapittel 3 forutsettes dekket av staten, og holdes utenom drøftingen i dette kapitlet. De mer samfunnsmessige og samfunnsøkonomiske fordeler og ulemper av delingen trekkes heller ikke inn i dette kapitlet, men drøftes i de øvrige deler av utredningen.

Les mer i rapporten

17.01.2023

17.01.2023