Metode, datagrunnlag og usikkerhet

Statsforvalterens fikk i brev av 17. juni 2022 i oppdrag fra KDD å gjennomføre en utredning som kartlegger og viser konsekvensene av å dele Kristiansand kommune til to eller tre nye kommuner. Det skal gå fram hvilke konsekvenser en deling kan få for de nye kommunene i et langsiktig perspektiv, herunder økonomiske forutsetninger for å være egne kommuner. Utredningen skal være et kunnskapsgrunnlag for innbyggere og kommunestyre, som skal foreligge før innbyggerhøring og beslutning om kommunen skal deles eller ikke.

  • Kildegrunnlaget er dokumentstudier, intervjuer, innspillsmøter, mottatte skriftlige innspill, bidrag fra kommunen, data fra inntektssystemet for kommunene, KOSTRA og Statistisk sentralbyrå. I tillegg er det bidrag fra statsforvalterens egne fagavdelinger basert på embetets kunnskap om kommunene.
  • Utredningsarbeidet er utført av Statsforvalterens egne medarbeidere, med tillegg av noen eksterne bidrag til økonomiske beregninger mm.
  • Statsforvalteren har lagt vekt på en åpen prosess, hvor et bredt spekter av synspunkter er hørt og tatt med i grunnlaget for utredningen. Kunnskapsgrunnlaget presenterer Statsforvalterens samlede vurderinger basert på dette brede grunnlaget.
  • Det er stor usikkerhet knyttet både til kostnadene i delingsperioden og til de langsiktige konsekvensene av å dele kommunen. Framtidige politiske beslutninger vil kunne påvirke hva konsekvensene blir. Vi søker å være åpne om usikkerheten i våre drøftinger.
  • En viktig del av vurderingen er om en deling av kommunen gjør det lettere eller vanskeligere å møte de utfordringer som måtte komme i framtida.
Les mer
Kapittel 1 - Mandat og metode icon

Bakgrunn og mandat for utredningen

Stortinget vedtok i 2017 å slå sammen flere fylker og kommuner i Norge til nye større enheter. I noen tilfeller var det ikke lokal enighet om sammenslåing. Vedtaket om å slå sammen kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand til en ny kommune med ikrafttredelse 1. januar 2020, var en del av denne beslutningen. Etter Stortingsvalget 2021 åpnet regjeringen Støre for at tvangssammenslåtte kommuner og fylker kunne deles opp igjen, dersom de ønsket det. Kommunal og moderniseringsdepartementet informerte i eget brev av november 2021 om saksgangen til de aktuelle kommunene. Kristiansand var en av disse kommunene. Bystyret i Kristiansand vedtok 1. desember 2021 å ikke igangsette prosess
for mulig deling av Kristiansand kommune.

Les mer i rapporten

Metode, datagrunnlag og usikkerhet

Statsforvalterens oppdrag er å gjennomføre en utredning som kartlegger og viser konsekvensene av å dele Kristiansand kommune til to eller tre nye kommuner. Det skal gå fram hvilke konsekvenser en deling kan få for de nye kommunene i et langsiktig perspektiv, herunder økonomiske forutsetninger for å være egne kommuner. Utredningen skal være et kunnskapsgrunnlag for innbyggere og kommunestyre. Utredningen skal foreligge før innbyggerhøring og beslutning om kommunen skal deles eller ikke.

Les mer i rapporten

Konkretisering av problemstillingen og avgrensning av analysen

Problemstilling
I tråd med mandatet fra KDD er tiltaket vi konsekvensutreder «en deling av Kristiansand kommune til to eller tre nye kommuner, som følger grensene til de tidligere kommunene Søgne,
Songdalen og Kristiansand slik de var før sammenslåingen».
Det er avklart at alternativet med en sammenslåing av Søgne og Songdalen til en kommune uten Kristiansand ikke er en del av vårt mandat, og vi har derfor ikke gått nærmere inn på dette.

Les mer i rapporten

17.01.2023

17.01.2023